Draw Zhao Pan’er and her two friends. C-Drama: A Dream of Splendor / 梦华录 Cast: Liu Yifei, Chen Xiao, Lin Yun & Liu Yan Happy...