Shen Qingyuan & Tang Xin’s portrait. Anyone watching this drama? C-Drama: Hello The Sharpshooter / 你好神枪手 Cast: Hu Yitian & Xing Fei *If you want...