Duo Ma Ji 堕马髻, Ancient China Fallen Horse Hairstyle Duo Ma Ji (堕马髻 ; duò mǎ jì), also known as Zhui Ma Ji (坠马髻 ;...