Spread the love

“辰此一生,不负天下,唯负十一“
“Chén cǐ yīshēng, bù fù tiānxià, wéi fù shíyī “
“In my whole life, I’ve never let anyone down but Shi Yi (Eleven)”

C-Drama: One and Only / 周生如故
Cast: Ren Jialun & Bai Lu

ivoci - “One and Only / 周生如故” Cdrama Fanart - 1 ivoci - “One and Only / 周生如故” Cdrama Fanart - 2


Spread the love